Kārtības noteikumi

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi

I Noteikumos lietotie termini
1. Svētki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kas notiks Rīgā no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam.
2. Centrs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000049726, juridiskā
adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese:
lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. +371 67228985.
3. Rīkotājs – Centrs vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru Centrs ir piesaistījis vai
kurai deleģējis plānot un organizēt publisku pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas
Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Centra izdotie iekšējie normatīvie akti.
4. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs pasākums neatkarīgi no tā norises vietas īpašuma piederības.
5. Pasākuma norises teritorija – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai un kurā Pasākumu organizē
Rīkotājs.
6. Kārtības uzturētājs/-i – Valsts policijas, pašvaldības policijas, Zemessardzes, kā arī
juridiskas personas, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru
Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības
prasību izpildes uzraudzību Pasākuma laikā, pārstāvji, kā arī Rīkotāja norīkotas personas,
kas Pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību
ievērošanu.
7. Biļete – elektroniska biļete, papīra formas biļete, ielūgums vai ieejas karte, kas dod tās
turētājam tiesības apmeklēt Pasākumu.
8. Dalībnieks – fiziska persona, kura ir apstiprināta kā Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva
vadītājs un kuram ir izdota Dalībnieka karte (Dalībnieka identifikācijas karte (dokuments),
kam ir noteiktas funkcijas Svētku norises laikā). Fiziska persona tiek apstiprināta kā
Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva vadītājs, ja Rīkotājs ir rakstveidā uzaicinājis Kolektīvu
dalībai Svētkos un/vai Kolektīvs piedalās atlases skatēs saskaņā ar katras nozares skašu
nolikumiem.
9. Kolektīvs – Latvijas vai ārvalstu (diasporas) mākslinieciskais kolektīvs, kurš piedalās Svētkos (koris, latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvs, folkloras, tautas mūzikas kopa (kolektīvs), pūtēju vai simfoniskais orķestris, koklētāju ansamblis, mazākumtautību
kolektīvs, vokālais ansamblis, lietišķās mākslas studija, amatierteātris).
10. Aproce – Rīkotāja izsniegta marķēta papīra vai auduma aproce, kas dod tās turētājam
tiesības iekļūt ierobežotas piekļuves Pasākuma norises vietas zonās.
11. Biļešu tirgotājs – Rīkotāja publiskā iepirkuma procedūrā izvēlēts komersants, kas ir tiesīgs pārdot biļetes uz Pasākumu.
12. Apmeklētājs – jebkura fiziska persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu/Pasākuma norises teritoriju vai apmeklē Pasākumu/Pasākuma norises teritoriju.
13. Noteikumi – šie XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku kārtības
noteikumi.


II Vispārīgie noteikumi
14. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Rīkotāja organizēto Pasākumu netraucētu un drošu norisi.
15. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma un Publisku
izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām.
16. Apmeklētājs ar Noteikumiem var iepazīties Rīkotāja tīmekļvietnē www.dziesmusvetki.lv. Noteikumos ietvertā informācija tiks izvietota drukātā veidā (plakāti, norādes) lielākajās Svētku norises vietās.
17. Apmeklētājam, kurš ienāk vai mēģina ienākt Pasākuma norises teritorijā, ir pienākums
iepazīties un ievērot šos Noteikumus, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar
publisku pasākumu drošību.
18. Noteikumi, ciktāl tas attiecināms, attiecas arī uz Dalībniekiem, citām personām, kurām ir Rīkotāja izsniegta Dalībnieka identifikācijas karte, un personām, kurām piešķirtas Aproces.
19. Pasākuma norises teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību, reklāmu un aģitāciju bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar Rīkotāju.


III Audiovizuālā fiksēšana un tiesību nodošana
20. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt informāciju Apmeklētājam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvību apriti 13. pantā noteikto informāciju par Svētku norises un Apmeklētāja fiksēšanu audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā.
21. Apmeklētājs ir informēts, ka Svētku norise un Apmeklētājs var tikt fiksēta audio,
audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā (turpmāk – viss kopā
Fiksācija), pamatojoties uz Noteikumiem un ar nolūku nodrošināt netraucētu un drošu
Svētku norisi, Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, Dziesmu
un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma
meistardarba saglabāšanas veicināšanu.
22. Fiksācijas rezultātā radītie darbi neierobežotu laiku tiks saglabāti un izmantoti
komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, tai skaitā publiskoti, publicēti, izplatīti, raidīti,
retranslēti, padarīti pieejami sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var
piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski
patapināt darbu, tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu.
23. Rīkotājs ir tiesīgs Fiksāciju izmantot jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu un Apmeklētājs ir informēts, ka Rīkotājs izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.
24. Apmeklētājs var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās tikai gadījumā, ja konkrētajā Fiksācijā Apmeklētājs ir tieši identificējams un Centram ir
tehniski iespējams dzēst konkrēto Apmeklētāju un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju.
25. Jebkādu personīgi veiktu Pasākuma fiksāciju atļauts izmantot tikai privātiem mērķiem.
Šādu fiksāciju aizliegts ievietot komerciāla rakstura vietnēs un izmantot jebkādā
komerciālā veidā. Aizliegts publiskot medijos un sociālajos tīklos fiksāciju, kas var
aizskart autoru un/vai citu personu tiesības.


IV Biļešu noteikumi
26. Biļetes var būt papīra formā vai elektroniskā formā (svītrkods vai QR kods mobilajās
ierīcēs). Katras Biļetes kods (svītrkods vai QR kods atpazīšanai/nolasīšanai mobilajās
ierīcēs) ir unikāls, un tikai pirmais Apmeklētājs, kurš uzrādījis Biļeti ar kodu, tiks ielaists
Pasākumā.
27. Biļetes atbilstība tikai pēc iepriekš minētās formas nenozīmē, ka Apmeklētājs automātiski tiek ielaists Pasākuma teritorijā. Papildus nepieciešams konstatēt arī Biļetes derīgumu (veikt validāciju) - Biļetes uzrādītāja tiesības apmeklēt konkrēto Pasākumu ar konkrēto Biļeti.
28. Pēc Biļetes iegādes tās nevar tikt anulētas vai samainītas citādi, kā vien saskaņā ar
Noteikumiem vai Biļešu tirgotāja noteikumiem. Biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir
stingri aizliegta. Risku par Biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas
Biļetes pircējs. Rīkotājs neuzņemas atbildību par Biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.
29. Personām, kuras iegādājušās Biļetes ar atlaidēm, pie Pasākuma norises teritorijas ieejas ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas dod tiesības uz atlaidi (Latvijas Goda ģimenes
apliecība, invaliditātes apliecība, politiski represētas personas apliecība).
30. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes un tiesības tās izmantot, tiks ielaistas Pasākumā. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visu Pasākuma norises laiku un visu Pasākuma norises teritorijas apmeklējuma laiku.
31. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja Pasākumu norises teritorijā ir bez maksas, ja netiek aizņemta atsevišķa sēdvieta.
32. Jebkuram Apmeklētājam pēc Rīkotāja un/vai Kārtības uzturētāja pieprasījuma ir jāuzrāda derīga Biļete un dokumenti, kas apliecina Apmeklētāja tiesības uz Biļeti. Nespēja vai atteikums tos uzrādīt ir pamatots iemesls Apmeklētāja izraidīšanai no Pasākuma norises teritorijas.
33. Biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa u.tml.). Noplēšot papīra formas Biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.
34. Īpašumā vai valdījumā esoša Biļete nedod nekādas tiesības jebkādā veidā izmantot, mainīt, kopēt vai kā citādi rīkoties ar jebkuru simbolu, preču zīmi, logotipu un/vai jebkādu ar autortiesībām aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas attēlots uz šīs Biļetes vai tiek izmantots saistībā ar Pasākumu. Biļetes nedrīkst izmantot reklāmām, konkursiem, derībām vai citos komerciālos nolūkos bez Rīkotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
35. Katra Biļete nodrošina Apmeklētājam tiesības atrasties noteiktā sēdvietā vai stāvvietu zonā atbilstoši Biļetes vērtībai un Biļetē norādītajai zonai vai sēdvietai. Rīkotājs patur tiesības nodrošināt alternatīvas sēdvietas, ja organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt Apmeklētāja atrašanos sēdvietā vai zonā, kas norādīta uz Biļetes. Pie šādiem apstākļiem Rīkotājs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Apmeklētājam līdzvērtīgu pēc vērtības vietu, un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Rīkotājs ir izpildījis savas saistības pret Apmeklētāju, un tas nevar celt jebkāda veida prasības vai pretenzijas pret Rīkotāju.
36. Atkārtota ieeja Pasākuma teritorijā ar to pašu Biļeti ir aizliegta.


V Drošības noteikumi
37. Lai iekļūtu Pasākuma norises teritorijā vai izietu no tās, Apmeklētājs piekrīt savai un savu personīgo mantu apskatei. Kārtības uzturētājam ir tiesības apskatīt Apmeklētāja apģērbu, somas, citas mantas, gan pirms ienākšanas Pasākuma norises teritorijā, gan izejot no tās.
38. Apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu Pasākuma norises teritorijā, tostarp, ja tas tiek atstāts bez uzraudzības Pasākuma norises teritorijā vai pie ieejas tajā. Rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā vai Pasākuma norises teritorijā.
39. Dzīvnieku ievešana/ienešana un uzturēšanās Pasākuma norises teritorijā ir aizliegta.
40. Pasākuma norises teritorijā ir aizliegts ienest:
      40.1. lietussargus;
      40.2. visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;
      40.3. dūmu sveces vai jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
      40.4. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
      40.5. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
      40.6. radioaktīvus materiālus;
      40.7. narkotiskās un psihotropās vielas;
      40.8. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem un visa veida
statīviem, tajā skaitā fotopašportreta statīviem (selfie stick));
      40.9. lāzeriekārtas;
      40.10. lielgabarīta somas un priekšmetus (tilpums virs 5 litriem);
      40.11. taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces;
      40.12. radio raidītājus;
      40.13. plakātus, jebkāda izmēra Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas
karogus, kā arī mastus no jebkāda materiāla (piemēram, karoga masti);
      40.14. pārtikas produktus un visa veida dzērienus (izņemot zīdaiņu un specializēto pārtiku un dzērienus). Pasākuma teritorijā atļauts ienest tukšu vairākkārt uzpildāmu plastmasas vai metāla ūdens pudeli;
      40.15. lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);
      40.16. sporta inventāru;
      40.17. velosipēdus, skrejriteņus un bērnu ratus;
      40.18. jebkuru citu priekšmetu, kas Rīkotāja vai Kārtības uzturētāja ieskatā var radīt
apdraudējumu vai traucējumu citiem Apmeklētājiem, Pasākuma norisei vai
bojājumus Pasākuma norises teritorijā esošām konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm;
41. Apmeklētājam tiek liegta ieeja Pasākuma norises teritorijā, ja:
      41.1. Apmeklētājs atsakās Noteikumos norādītos aizliegtos priekšmetus atstāt ārpus
Pasākuma norises teritorijas;
      41.2. Apmeklētājs nepiekrīt savai un/vai personīgo mantu apskatei.
42. Apmeklētājam tiek liegta ieeja Pasākuma norises teritorijā, vai Apmeklētājs tiek izraidīts no tās, ja Apmeklētāja uzvedība Kārtības uzturētāja ieskatā:
      42.1. rada riskus savai un/vai citu Apmeklētāju veselībai un drošībai;
      42.2. ietekmē citu Apmeklētāju tiesības netraucēti piedalīties Pasākumā;
      42.3. traucē Pasākuma gaitu;
      42.4. var bojāt vai bojā Pasākuma norises teritorijas īpašnieka vai Rīkotāja īpašumu;
      42.5. pārkāpj normatīvos aktus;
      42.6. pārkāpj Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro Pasākuma laikā un/vai
Pasākuma norises teritorijā, piemēram, neievēro Pasākuma norises teritorijā
noteiktos ierobežojumus, tajā skaitā, bet ne tikai:
          42.6.1. atrodas uz skatuves vai aizskatuvē, vai Apmeklētāju piekļuvei aizliegtās
un/vai slēgtās telpās un/vai Pasākuma norises teritorijas zonās, vai mēģina
tajās iekļūt;
          42.6.2. atrodas evakuācijas ceļos, atsakās tos atbrīvot;
          42.6.3. kāpj uz Pasākuma norises teritorijas struktūrelementiem;
          42.6.4. met uz skatuvi, pūlī vai kādam citam Apmeklētājam priekšmetus vai
vielas;
          42.6.5. ir pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā reibuma stāvoklī;
          42.6.6. smēķē neatļautā vietā (tajā skaitā arī elektroniskās smēķēšanas ierīces,
tabakas karsēšanas ierīces).
43. Pasākuma norises teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus, veikt skandēšanu,izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un/vai starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un/vai valstu pārākumu.
44. Pasākuma norises teritorijā aizliegts atrasties evakuāciju ceļos, ejās, uz kāpnēm, radīt
šķēršļus Apmeklētāju un/vai Dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem/soliem, citām tam
neparedzētām virsmām, lēkāt, veikt prettiesiskas darbības vai to imitāciju, rāpties uz vai
pāri norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, citām konstrukcijām, radīt
kaitējumu Pasākuma norises teritorijai, tajā esošajiem elementiem, mantai, trešo personu
īpašumam.
45. Pasākuma norises teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas vai cita veida akcijas, sociālas kampaņas aktivitātes, u.tml.
46. Pasākuma norises teritorijā aizliegts veikt jebkādu ar Rīkotāju iepriekš nesaskaņotu
komercdarbību, preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu, izplatīšanu, veikt
aģitāciju.
47. Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz Pasākuma Apmeklētāja seju, izņemot, ja Apmeklētājs lieto medicīniska tipa sejas masku veselības nolūkos, kas tam ir jānoņem personas
identificēšanas nolūkos pēc Kārtības uzturētāja pirmā pieprasījuma.
48. Apmeklētājam jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nakts laikā (no pulksten 22.00 līdz pulksten 6.00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes.
49. Atskanot evakuācijas paziņojumam vai aicinājumam evakuēties, Apmeklētājam ir
pienākums atstāt Pasākuma norises teritoriju pa tuvāko evakuāciju ceļu, sekojot norādēm
un/vai Kārtības uzturētāju norādījumiem.
50. Apmeklētājam ir pienākums nekavējoties ziņot Rīkotājam un/vai Kārtības uzturētajam par pamanītiem aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm,
likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.
51. Apmeklētājam ir pienākums ievērot Rīkotāja un valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 vai citu slimību uzliesmojuma gadījumā.

VI Noslēguma noteikumi
52. Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus un papildinājumus Noteikumos un Apmeklētājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem tieši pirms Pasākuma norises vietas apmeklējuma.
53. Rīkotājs neuzņemas atbildību par Pasākuma norises teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par Pasākuma norises teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas
konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.
54. Rīkotājs neuzņemas atbildību par traumām, kuras Apmeklētājs guvis Pasākuma laikā
un/vai Pasākuma norises teritorijā, un Apmeklētāja personīgo mantu bojājumiem,
pazušanu vai zādzību, izņemot, ciktāl Rīkotāja atbildība ir paredzēta normatīvajos aktos.
55. Apmeklētājam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minētas
Noteikumos, bet kurus Rīkotājs dara zināmus Pasākuma norises laikā vai, kas izvietoti
Pasākuma norises teritorijā.
56. Atrašanās Pasākuma norises teritorijā ir apliecinājums tam, ka Apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.