Svētku dalībnieku dzīvības apdrošināšanas un traumu papildapdrošināšanas noteikumi

I. Vispārīgā informācija


1. Swedbank Life Insurance SE, kuru pārstāv tās Latvijas filiāle, apdrošina ikvienu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku (turpmāk tekstā arī Dziesmu un Deju svētki) dalībnieku, nodrošinot dzīvības apdrošināšanas un traumu papildapdrošināšanas segumu. Šī Dzīvības apdrošināšana un Traumu papildapdrošināšana ir Swedbank Life Insurance SE ziedojums, saskaņā ar 2023. gada 3. februārī noslēgto ziedojuma līgumu starp Latvijas Nacionālo kultūras centru un Swedbank Life Insurance SE, ko pārstāv tās Latvijas filiāle, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku atbalstam.
2. Apdrošināšanas aizsardzība darbojas Latvijas Republikas teritorijā laika posmā no 2023. gada 30. jūnija plkst. 00:00 līdz 2023. gada 10. jūlijam plkst. 12:00.
3. Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 67 444 449
E-pasts:
Adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048
www.swedbank.lv

II. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini


4. Apdrošināšanas līgums
Vienošanās, kura ir noslēgta starp Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošinātāju un saskaņā ar kuru Apdrošinātājs apņemas izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apmērā.
5. Apdrošinātājs (“Mēs”)
Swedbank Life Insurance SE, reģistrācijas numurs: 10142356, juridiskā adrese: Liivalaia iela 8, Tallina, 10118, Igaunija, kuru Latvijas Republikā pārstāv Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs: 40003899708, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija.
6. Apdrošinājuma ņēmējs
Persona, kas slēdz apdrošināšanas līgumu ar Apdrošinātāju: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas numurs: 90000049726, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050, Latvija.
7. Apdrošinātais (“Jūs”)
Fiziska persona – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieks (turpmāk tekstā arī “Svētku dalībnieks”), kuras dzīvība un fiziskais stāvoklis tiek apdrošināts. Šo noteikumu izpratnē Svētku dalībnieks ir persona, kurai ir izsniegta Svētku dalībnieka identifikācijas karte.
8. Dzīvības apdrošināšanas gadījums
Apdrošinātā nāve Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā (turpmāk – “Apdrošinātā nāves gadījums”).
9. Traumu apdrošināšanas gadījums
Nelaimes gadījums un tā sekas (turpmāk – “Trauma”), kas ir norādītas Traumu tabulā, šo Noteikumu pielikumā Nr. 1.
10. Labuma guvējs
Persona, kurai ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ja tas ir atzīstams par apdrošināšanas gadījumu. Labuma guvējs Dzīvības apdrošināšanas gadījumā ir Apdrošinātā mantinieki. Traumu apdrošināšanas gadījumā Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošinātajam.
11. Aizbildnis
Nepilngadīgā Apdrošinātā vai Labuma guvēja aizbildnis (vecāki), bāriņtiesas vai citas kompetentas iestādes iecelts aizbildnis vai tiesas apstiprināts adoptētājs.
12. Banka
Apdrošināšanas starpnieks AS “Swedbank”, reģistrācijas numurs: 40003074764, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV1048, Latvija.
13. Apdrošināšanas aizsardzība
Apdrošinātāja saistības, Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā iestājoties apdrošināšanas gadījumam (Dzīvības apdrošināšanas gadījumam vai Traumu apdrošināšanas gadījumam), izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā un ievērojot tādus nosacījumus, kas noteikti šajos noteikumos.
14. Apdrošinājuma summa
Naudas summa, par kādu Apdrošinātā dzīvība un fiziskais stāvoklis ir apdrošināts. Dzīvības apdrošināšanas apdrošinājuma summa ir 5000 EUR uz vienu Apdrošināto. Traumu apdrošināšanas apdrošinājuma summa ir 5000 EUR uz vienu Apdrošināto, kas ir maksimāli izmaksājamā summa par vienu vai vairākiem Traumu apdrošināšanas gadījumiem.
15. Apdrošināšanas atlīdzība
Naudas summa, ko izmaksā Labuma guvējam vai Apdrošinātajam, iestājoties Dzīvības apdrošināšanas gadījumam vai Traumu apdrošināšanas gadījumam, atbilstoši šiem noteikumiem.
16. Nelaimes gadījums
Pēkšņs, negaidīts un neparedzēts, no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kas ir iestājies Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā un ko ir izraisījusi acīmredzama ārēja (mehāniska, termiska, ķīmiska, elektriska) faktora īslaicīga iedarbība, kuras rezultātā Apdrošinātajam ir radies akūts traumatisks audu un vai orgānu bojājums (Trauma).

 

III. Rīcība, iestājoties nelaimes gadījumam


17. Ja Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā ar Jums notika Nelaimes gadījums un, iespējams, Jūs guvāt Traumu, 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Nelaimes gadījuma iestāšanās ir jāvēršas pie ārsta.
18. Lai pieprasītu Apdrošināšanas atlīdzību, Jums ir jāiesniedz Apdrošinātāja noteiktas formas Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikums un dokumenti, kas nepieciešami, lai Mēs varētu identificēt Jūs un pārliecināties par iespējamā Traumu apdrošināšanas gadījuma iestāšanās faktu un apstākļiem:
              18.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu). Ja Apdrošinātais ir nepilngadīga persona, Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikums ir jāaizpilda Aizbildnim un papildus ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina tiesības rīkoties Apdrošinātā vārdā un interesēs. Piemēram, ja Aizbildnis ir Apdrošinātā vecāks, ir jāiesniedz Apdrošinātā dzimšanas apliecības kopija un Aizbildņa personu apliecinoša dokumenta kopija. Lūgums ņemt vērā, ka Latvijas valsts piederīgajiem par personas apliecinošu dokumentu ir uzskatāmi tikai pase un personas apliecība;
              18.2. svētku dalībnieka identifikācijas kartes kopija (pēc Apdrošinātāja pieprasījuma uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina to, ka Apdrošinātais bija XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieks. Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt no Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā Apdrošinājuma ņēmēja izdotu apstiprinājumu, ka Apdrošinātais ir bijis XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieks;
              18.3. izraksts no ambulatorā un/vai stacionārā slimnieka medicīniskās kartes, kura apliecina Traumu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, pirmo medicīnisko palīdzību un kurā ir norādīta pilna diagnoze un izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi;
              18.4. satiksmes negadījuma vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – izmeklēšanas un/vai tiesu iestādes lēmums par Nelaimes gadījuma cēloņiem un apstākļiem;
              18.5. citi Apdrošinātāja pieprasītie dokumenti.
19. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu un šo noteikumu 18. punktā uzskaitītos dokumentus Jūs varat iesniegt:
              19.1. atnākot uz jebkuru Bankas filiāli;
              19.2. Bankas internetbankā, ja Jūs esat Bankas klients.


IV. Rīcība apdrošinātā nāves gadījumā


20. Ja Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā iestājas Apdrošinātā nāves gadījums, Labuma guvējam ir pienākums informēt Apdrošinātāju par Apdrošinātā nāvi, līdzko par to ir tapis zināms. Ja Labuma guvējs ir nepilngadīga persona, pienākums informēt Apdrošinātāju ir Labuma guvēja Aizbildnim.
21. Lai Apdrošinātājs nodrošinātu Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātā nāves gadījumā, Labuma guvējam ir jāiesniedz Apdrošinātājam Apdrošinātāja noteiktas formas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikums un dokumenti, kas nepieciešami, lai Mēs varētu identificēt Labuma guvēju un pārliecināties par Dzīvības apdrošināšanas gadījuma iestāšanas faktu un apstākļiem:
             21.1. pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu). Ja Labuma guvējs ir nepilngadīga persona, Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikums ir jāaizpilda Aizbildnim un papildus ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina tiesības rīkoties Labuma guvēja vārdā un interesēs. Piemēram, ja Aizbildnis
ir Apdrošinātā vecāki, ir jāiesniedz Apdrošinātā dzimšanas apliecības kopija un Aizbildņa personu apliecinoša dokumenta kopija. Lūgums ņemt vērā, ka Latvijas valsts piederīgajiem par personas apliecinošu dokumentu ir
uzskatāmi tikai pase un personas apliecība;
              21.2. svētku dalībnieka identifikācijas kartes kopija (pēc Apdrošinātāja pieprasījuma uzrādot dokumenta oriģinālu), kas apliecina to, ka Apdrošinātais bija XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieks. Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt no Apdrošinājuma ņēmēja vai Labuma guvēja Apdrošinājuma
ņēmēja izdotu apstiprinājumu, ka Apdrošinātais ir bijis XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieks;
              21.3. mantojuma apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
              21.4. Apdrošinātā miršanas apliecības kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
              21.5. izziņa par nāves cēloni vai medicīniskās apliecības par nāves cēloni kopija;
              21.6. Apdrošinātā vardarbīgas nāves, pēkšņas nāves vai nāves, kas iestājusies nelaimes gadījuma rezultātā, lēmums no izmeklēšanas un/vai tiesu iestādēm un/vai tiesu medicīnas eksperta atzinums par nāves cēloņiem un apstākļiem;
              21.7. citi Apdrošinātāja pieprasītie dokumenti.
22. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu un šo noteikumu 21. punktā uzskaitītos dokumentus var iesniegt:
              22.1. atnākot uz jebkuru Bankas filiāli;
              22.2. Bankas internetbankā, ja Jūs esat Bankas klients.


V. Lēmumu pieņemšana


23. Lēmumu par to, vai Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, Mēs pieņemsim 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu nepieciešamo Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas. Tomēr objektīvu iemeslu dēļ Mēs varam pagarināt šo termiņu.
24. Ja Apdrošinātāja saistību izpilde vai tās apjoms ir atkarīgs no tādiem apstākļiem, kuri konstatējami civilās, kriminālās vai administratīvās lietas vai administratīvā tiesību pārkāpuma (nodarījuma) lietas tiesvedībā, Apdrošinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu pēc tiesvedības apturēšanas, izbeigšanas vai tiesas vai attiecīgas amatpersonas lēmuma stāšanās spēkā.


VI. Traumu apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksa

25. Lai pieņemtu lēmumu, pirms Traumu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Apdrošinātājam ir jāizmeklē iespējamā Traumu apdrošināšanas gadījuma apstākļi. Mums nav pienākuma izmaksāt Traumu apdrošināšanas atlīdzību, ja izmeklējumu (piemēram, radioloģisko izmeklējumu) rezultāti neapstiprina diagnozi. Ja Apdrošinātājs to
pieprasa, Apdrošinātajam ir jāpiekrīt papildu izmeklēšanai, ko veic Apdrošinātāja izvēlēts speciālists, pretējā gadījumu mēs nevarēsim pārliecināties par iespējamā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās apstākļiem.
26. Iestājoties Traumu apdrošināšanas gadījumam, mēs izmaksāsim Jums Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Traumu tabulai, izņemot, ja Nelaimes gadījums ir noticis šādos apstākļos vai ir saistīts ar tiem:
              26.1. Apdrošinātajam ar nolūku sev nodarot miesas bojājumus (paškaitējumu) vai izdarot pašnāvības mēģinājumu;
              26.2. Apdrošinātajam vadot transportlīdzekli, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to koncentrācija organismā pārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto
pieļaujamo koncentrāciju;
              26.3. alkohola, narkotiku un citu apreibinošu vielu pārmērīga lietošana tādā mērā, kas izraisījusi apziņas, uzvedības vai fiziskus traucējumus;
              26.4. Apdrošinātajam vadot mehānisku transportlīdzekli bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām;
              26.5. atomavārija, masu iznīcināšanas ieroči, karadarbība, terorisms, Apdrošinātajam piedaloties masu nekārtībās;
              26.6. Apdrošinātajam veicot darbības ar nolūku izdarīt krimināli sodāmu nodarījumu, ja šis fakts apstiprināts ar izmeklēšanas un/vai tiesas iestāžu dokumentiem;
              26.7. Apdrošinātā ārstēšanas vai Apdrošinātajam izdarīto medicīnisko manipulāciju vai operāciju rezultātā;
              26.8. jebkuras slimības (piemēram, insults, koronārā sirds slimība), hroniskas pārslodzes, hroniskas traumatizācijas, deģeneratīvu izmaiņu, iekaisuma, psihisku vai apziņas (samaņas) traucējumu (piemēram, noģībšanas), epilepsijas vai citas krampju lēkmes dēļ. Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāmi mugurkaula starpskriemeļu disku bojājumi, spondiloze, spondilolistēze, radikulīts, radikulopātija, menisku bojājumi, stresa
lūzumi, miozīti, bursīti, sinovīti, tendinīti, tendovaginīti, tenosinovīti, ligamentīti, epikondilīti, atdures sindroms, artrīts, artroze, osteoartroze, artropātija, hondropātija, tromboflebīts, deguna starpsienas izliekums, vēdera sienas trūces, infekcijas (ieskaitot infekcijas, kuras izraisījuši traumatiski audu bojājumi un zarnu trakta infekcijas slimības), zobu bojājumi, cietu vai šķidru vielu nokļūšana organismā caur gremošanas traktu,
kukaiņu kodumi un veselības traucējumi, ko izraisījušas pirms Apdrošināšanas līguma noslēgšanas perioda sākuma gūtas traumas vai slimību saasināšanās.
27. Ja viena un tā paša Nelaimes gadījuma rezultātā Apdrošinātais ir guvis vairākas Traumas, kas ir norādītas Traumu tabulā, tad Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, summējot atbilstošās Traumu tabulā norādītās summas, tomēr Apdrošināšanas aizsardzība par vienu vai vairākiem Traumu apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā, nevar pārsniegt 100% no kopējās Traumu apdrošināšanas summas, kas ir 5000 EUR.
28. Ja Apdrošināšanas atlīdzība ir izmaksāta par Traumu apdrošināšanas gadījumu un Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā ir iestājusies Apdrošinātā nāve, Apdrošinātājs atskaita izmaksāto Apdrošināšanas atlīdzību par Traumu apdrošināšanas gadījumu no Apdrošināšanas atlīdzības par Dzīvības apdrošināšanas gadījumu.
29. Ja Nelaimes gadījuma rezultātā viena gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas Apdrošinātajam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek noteikta invaliditāte vismaz uz vienu gadu, tad Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Traumu tabulai.
30. Izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību par invaliditāti, no tās tiek atskaitītas ar to pašu Nelaimes gadījumu saistītās iepriekš izmaksātās atlīdzības par Traumu apdrošināšanas gadījumu.


VII. Dzīvības apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana un izmaksa


31. Iestājoties Apdrošinātā nāves gadījumam Apdrošināšanas aizsardzības darbības laikā, Mēs izmaksāsim Labuma guvējam Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā, izņemot, ja nāves cēlonis ir saistīts ar šādiem apstākļiem:
             31.1. transportlīdzekļa vadīšana, Apdrošinātajam atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, ja to koncentrācija organismā pārsniedz Latvijas Republikā normatīvajos aktos
noteikto pieļaujamo koncentrāciju;
            31.2. Apdrošinātajam vadot mehānisku transportlīdzekli bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām;
            31.3. atomavārija, masu iznīcināšanas ieroči, karadarbība, terorisms, Apdrošinātā piedalīšanās masu nekārtībās;
            31.4. Apdrošinātā vai Labuma guvēja ar nodomu izdarīti krimināli sodāmi noziedzīgi nodarījumi, ko apliecina izmeklēšanas un/ vai tiesu iestāžu dokumenti;
            31.5. Apdrošinātajam ar nolūku sev nodarot miesas bojājumus (paškaitējumu) vai izdarot pašnāvību.


VIII. Personas dati


32. Principi, kurus Mēs ievērojam personas datu apstrādē, ir pieejami interneta vietnes www.swedbank.lv sadaļā “Juridiskā informācija” vai jebkurā “Swedbank” AS filiālē.


IX. Sūdzību iesniegšana un strīdu risināšana


33. Ja Jūs neesat apmierināts ar Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzu, informējiet Mūs par to. Ceram, ka varēsim atrast risinājumu, kas apmierina abas puses. Ja Jūs nepiekrītat kādam Mūsu lēmumam vai Jums ir nepieciešami papildu skaidrojumi, Jūs varat lūgt lēmuma pārskatīšanu. Rakstveida iesnieguma paskaidrojiet savu viedokli par pieņemto lēmumu, un Mēs atbildēsim 15 (piecpadsmit) dienu laikā no viedokļa saņemšanas. Jūs varat iesniegt mums savu viedokli:
        33.1. rakstot vēstuli un sūtot pa pastu uz adresi Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048;
        33.2. nosūtot e-pasta vēstuli uz ;
        33.3. atnākot uz jebkuru Bankas filiāli;
        33.4. nosūtot ziņu internetbankas sadaļā “Sarakste ar banku”, ja Jūs esat Bankas klients.
34. Tomēr, ja, atbildot uz viedokli, Mums būs jāizpauž personas dati, Mēs lūgsim Jūs iesniegt viedokli tā, lai Mēs varētu identificēt iesniedzēju, piemēram, atnākot uz jebkuru Bankas filiāli, nosūtot ziņu internetbankas sadaļā “Sarakste ar banku”, ja Jūs esat Bankas klients, vai parakstot to ar drošo elektronisko parakstu.
35. Ja strīda atrisināšana netiek panākta sarunu ceļā, Jums savu interešu aizsardzības nolūkos ir tiesības vērsties Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā (www.laa.lv), Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv),
Latvijas Bankā (www.bank.lv) vai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem spēkā esošiem apdrošināšanas jomu regulējošiem normatīviem aktiem.
36. Apdrošināšanas līgums tiek noslēgts un izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
37. Apdrošinātāja uzraudzību Latvijas Republikā veic Latvijas Banka, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67 022 300, e-pasts: .


X. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un starptautiskās sankcijas


38. Apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā vai apdrošināšanas atlīdzības izmaksa var tikt atteikta:
               • personām, kurām šāda apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana ir neatbilstoša vai aizliegta saskaņā ar starptautiskajām un nacionālajām sankcijām (tostarp Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Apvienotās Karalistes vai ASV noteiktajām sankcijām) vai ierobežojumiem;
              • ja Jūs vai Labuma guvējs, kā arī aizbildnis, aizgādnis vai pilnvarotā persona nesniedzat Mums informāciju vai dokumentus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu likumā noteiktos klienta izpētes pienākumus, vai citu pieprasīto informāciju vai dokumentus; vai sniedzat nepareizu vai nepilnīgu informāciju vai dokumentus; vai iesniegtā informācija vai dokumenti neatbilst Mūsu noteiktajām prasībām; vai dokumentu ticamība vai autentiskums ir apšaubāms;
             • ja Jūs vai Labuma guvējs esat iesaistīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma vai proliferācijas finansēšanā, vai sankciju pārkāpšanā vai apiešanā;
             • ja pastāv cits pamats apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
             • ja to pieprasa jebkura uzraudzības iestāde vai cita valsts iestāde.
39. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa var tikt atlikta vai arī atteikta gadījumos, kad sankciju vai ierobežojumu piemērošanas rezultātā nav iespējama apdrošināšanas atlīdzības maksājuma izpilde (piem., bankas pārskaitījumu ierobežojumi, kas tiek piemēroti pārskaitījumiem uz sankcijām pakļauto banku kontiem, kā arī bankām, kas reģistrētas Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai sankcijām pakļautās teritorijās Ukrainā).
40. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem prasījumiem vai zaudējumiem, kas radušies apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma vai atlikšanas rezultātā iepriekš minētajos gadījumos.


XI. Līguma izbeigšana vai grozīšana


41. Apdrošināšanas līguma darbība beidzas, kad Mēs esam izpildījuši savas apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības.
42. Apdrošināšanas līgumu var izbeigt jebkurā brīdī pēc Apdrošinājuma ņēmēja iniciatīvas vai pēc abpusējas vienošanās starp Mums un Apdrošinājuma ņēmēju, vai saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos. Lai izbeigtu Apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējam jāiesniedz Mums attiecīgas formas pieteikums Mūsu noteiktā veidā. Apdrošināšanas līgumu nav iespējams izbeigt ar atpakaļejošu datumu.
43. Grozījumi šajā līgumā var tikt veikti pēc līdzēju savstarpējas vienošanās.

Pielikums Nr. 1 XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku Dzīvības apdrošināšanas un traumu papildapdrošināšanas noteikumiem

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.