Personas datu aizsardzības noteikumi

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi

 

I Noteikumos lietotie termini

1. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2. Datu subjekts - fiziska persona (dalībnieks, mediju pārstāvis, organizators (Rīkotāja Svētku organizēšanai un norisei piesaistīta fiziskā persona), brīvprātīgais, Dalībnieku pavadošā persona, nepilngadīga Dalībnieka likumiskais pārstāvis, aizgādnis un citas Svētku rīkošanā un norisē iesaistītas personas), kuru var tieši vai netieši identificēt.

3. Rīkotājs - Svētku rīkotājs ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

4. Sistēma - elektroniska Svētku datu pārvaldes informācijas tiešsaistes sistēma, kas paredzēta Dalībnieka identifikācija (ID) kartes izveidei, Dalībnieku loģistikas plānošanai un vadībai, Dalībnieku piekļuvei Svētku norises vietās, Dalībnieku ēdināšanas nodrošinājumam un kopējai statistikai par Svētku norisi.

5. Apstrāde - jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

6. Pārzinis - Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – LNKC), kas kā Rīkotājs nosaka Personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par Personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Apstrādātājs - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā Personas datus.

8. Kolektīvs - Latvijas vai ārvalstu (diasporas) mākslinieciskais kolektīvs, kurš piedalās Svētkos (kora, tautas deju kolektīvs, folkloras, tautas mūzikas kopa (kolektīvs), pūtēju vai simfoniskā orķestra, koklētāju ansambļa, mazākumtautību kolektīvs, vokālais ansamblis, lietišķās mākslas studija, amatierteātris).

9. Dalībnieks - fiziska persona, kura ir Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva vadītājs. Fiziska persona tiek apstiprināta kā Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva vadītājs, ja Rīkotājs ir rakstveidā uzaicinājis Kolektīvu dalībai Svētkos un/vai Kolektīvs piedalās atlases skatēs saskaņā ar katras nozares skašu nolikumiem.

10. Noteikumi - šie XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi.

11. Svētki - XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, kas notiks no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam, Rīgā.

 

Vispārīgie noteikumi

12. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pārzinis nodrošina godprātīgu un likumīgu Svētku fizisko personu datu apstrādi.

13. Datu subjekta, ar kuru LNKC ir noslēdzis rakstveida līgumu, Personas datu apstrāde, papildus Noteikumiem, var būt regulēta arī noslēgtajā līgumā.

14. Noteikumu mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju Datu subjektam par tā Personas datu apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un sniegt informāciju Datu subjektam par Pārzini, Personas datu apstrādātājiem un pilnvarotajām personām.

15. Informācija par Pārzini:

       15.1. LNKC, reģistrācijas Nr. 90000049726, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas  Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: , tālrunis: +371 67228985, tīmekļa vietnes adrese: lnkc.gov.lv.

       15.2. Pārziņa datu aizsardzības speciālisti ir Raivis Kapteinis-Miezeris, tālrunis: +371 67228985, e-pasts: un Linda Roze, tālrunis: +371 67228985, e-pasts: .

16. Noteikumi ir izdoti saskaņā ar šādu normatīvo aktu prasībām:

      16.1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk- Regula);

      16.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;

      16.3. Dziesmu un deju svētku likums;

      16.4. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām";

      16.5. Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums" (turpmāk- Nolikums).

 

III Personas datu vākšanas mērķis

17. Personas dati tiek vākti un turpmāk apstrādāti saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 7. panta sesto daļu, Nolikuma 2. punktu un II daļu, kā arī, lai nodrošinātu Svētku sagatavošanu un norisi, kā arī Datu subjekta dalību Svētkos un drošību Svētku laikā.

18. Personas datu apstrādes mērķi:

      18.1. Datu subjektu reģistrēšana dalībai un identifikācijai Svētkos;

      18.2. Datu subjektu identifikācijas karšu izgatavošana;

      18.3. Drošības pasākumu nodrošināšana Svētku laikā, tai skaitā iekļūšanai Svētku pasākumu norises vietās, ieskaitot mēģinājumu norises vietas;

      18.4. Datu subjektu ēdināšanas un citu pamatpakalpojumu saņemšana;

      18.5. Svētku organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana;

      18.6. Datu subjektu dzīvības apdrošināšanas un traumu papildapdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana;

      18.7. Datu subjektu Personas datu glabāšana arhivēšanas un statistikas nolūkiem sabiedrības interesēs.

19. Pārzinis nevāks, neizmantos un neizpaudīs Datu subjekta Personas datus, ja vien to neparedz normatīvie akti vai tas nav nepieciešams, normatīvajos aktos paredzētu tiesību, interešu aizsardzībai.

 

IV Personas dati reģistrācijai Sistēmā

20. Sistēma ir elektroniska tiešsaistes sistēma, kurā Datu subjekts ievada savus Personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šiem Noteikumiem, Svētku dalībnieka noteikumiem, lietotnes lietošanas noteikumiem un Svētku kārtības noteikumiem (skatīt šeit).

21. Sistēmā ir aizliegts ievadīt citas personas Personas datus, ja vien tas tieši nav paredzēts šajos Noteikumos.

22. Nepilngadīgas personas līdz 18 gadu vecumam Sistēmā reģistrē un šo personu Personas datus nodod to likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis).

23. Dalībniekus ar ierobežotu rīcībspēju Sistēmā reģistrē un šo personu Personas datus nodod to aizgādnis.

24. Reģistrējoties Sistēmā, Datu subjekts nodod šādus savus Personas datus:

      24.1. Dalībnieks: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija, Kolektīva nosaukums;

      24.2. nepilngadīga Dalībnieka līdz 18 gadu vecumam likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis), Dalībnieka ar ierobežotu rīcībspēju aizgādnis: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;

      24.3. Svētku organizators: vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija, pārstāvētā organizācija vai uzņēmums, darbības joma;

      24.4. Mediju pārstāvis: vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, pārstāvētais medijs vai elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, darbības joma (žurnālists, fotogrāfs, filmētājs u.c.).

 

V Personas datu vākšanas, glabāšanas un dzēšanas termiņi

25. Personas datu vākšana un turpmāka apstrāde Sistēmas ietvaros tiek veikta laika posmā no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. oktobrim.

26. Personas dati tiek glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildei.

27. Personas dati pēc šajos Noteikumos noteikto mērķu izpildes no Sistēmas tiks dzēsti līdz 2023. gada 31. oktobrim.

28. Personas dati, kas nepieciešami Datu subjektu dzīvības apdrošināšanas un traumu papildapdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, ņemot vērā apdrošināšanas atlīdzības pieteikšanas termiņus, tiek glabāti līdz 2026. gada 10. jūlijam.

 

VI Personas datu glabāšana arhivēšanas un statistikas nolūkiem sabiedrības interesēs

29. Pārzinis ir tiesīgs veikt Datu subjektu iesniegto datu anonimizētu glabāšanu, bez norādes uz konkrētu Datu subjektu, (vispārēja informācija, piemēram, skaits, vecums, kolektīvu veidi, dati par sabiedriskā transporta izmantošanu u.c.) neierobežotu laika periodu arhivēšanas un statistikas nolūkos šādu Pārziņa funkciju veikšanai:

      29.1. Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības koordinēšanai;

      29.2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanas veicināšanai;

      29.3. statistikas datu un nepieciešamās informācijas atbilstoši Pārziņa funkcijām un kompetencei apkopošanai un analīzei;

      29.4.sadarbības starp Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām koordinēšanai.

30. Pārzinis Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanas veicināšanai, sagatavos un izstrādās Svētku katalogu – drukātu informatīvu materiālu par 2023. gada Svētkiem, iekļaujot informāciju par 2023. gada Svētku dalībniekiem: Kolektīviem un to Dalībniekiem (norādot personu vārdu, uzvārdu).

 

VII Datu subjekta piekrišana savu Personas datu apstrādei

31. Datu subjekts, reģistrējoties Sistēmā, piekrīt dalībai Svētkos un saskaņā ar Noteikumiem veiktajai savu Personas datu apstrādei.

32. Bez Datu subjekta Personas datu nodošanas Pārzinim, Pārzinis nevar nodrošināt Dziesmu un deju svētku likumā noteiktos uzdevumus un Datu subjekta dalību Svētkos.

33. Datu subjekta Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Svētku organizēšanas un rīkošanas ietvaros ir:

      33.1. Datu subjekta (Dalībnieka) un Pārziņa vienošanās;

      33.2. Pārzinim likumā noteiktu pienākumu un tiesību (Pārziņa likumīgu interešu) īstenošana.

34. Datu subjekta, kurš ir nepilngadīga persona līdz 18 gadu vecumam, vietā piekrišanu Personas datu apstrādei dod tās likumiskais aizbildnis (vecāks vai aizbildnis), Datu subjekta ar ierobežotu rīcībspēju vārdā – tā aizgādnis.

35. Ja Datu subjekts nepiekrīt Noteikumiem, tad:

      35.1. Datu subjekts, kurš ir Dalībnieks, nevar piedalīties Svētkos;

      35.2. Datu subjekts, kurš nodod datus saskaņā ar līguma (darba līgums, brīvprātīgā līgums u.c.) nosacījumiem (organizators, Pašvaldību koordinators, brīvprātīgais u.c.) pārstāj veikt savus pienākumus.

36. Ja Datu subjekts savu piekrišanu atsauc, tiek dzēsti visi Datu subjekta iesniegtie un uz piekrišanas pamata apstrādātie Personas dati, ciktāl tas ir iespējams un ciktāl normatīvie akti nenosaka citādi.

 

VIII Audio un audiovizuālā fiksēšana

37. Datu subjekts ir informēts, ka Svētku pasākumu norises laikā Datu subjekts tiek fiksēts audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas, videoieraksta) veidā (turpmāk – Fiksācija).

38. Pārzinis ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana, kas tiek izteikta, piekrītot Noteikumiem, ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Datu subjekts ir informēts, ka Pārzinis izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no Pārziņa informāciju par trešajām personām.

39. Datu subjekts var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās tikai gadījumā, ja konkrētajā fiksācijā Datu subjekts ir tieši identificējams, un Pārzinim ir tehniski iespējams dzēst konkrēto Datu subjektu no Fiksācijas un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju.

 

IX Datu subjekta tiesības

40. Datu subjekta tiesības:

      40.1. Piekļuves tiesības – Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti Datu subjekta Personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem Datu subjekta Personas datiem.

      40.2.Tiesības labot – ja Datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis to izlabo.

      40.3.Iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – Datu subjektam ir tiesības iebilst pret to savu Personas datu, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm, apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu apstrādi.

      40.4.Dzēšana – noteiktos apstākļos Datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus Personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu.

      40.5.Apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos Datu subjektam ir tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka datu apstrādes apjomu.

      40.6.Piekrišanas atsaukšana – ja Datu subjekta Personas datu apstrāde pamatojas uz Datu subjekta piekrišanu, Datu subjektam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt šādu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukšanas.

      40.7.Datu pārnesamība – ja apstrāde pamatojas uz Datu subjekta piekrišanu vai uz Datu subjekta līgumsaistībām, un ja šāda apstrāde tiek veikta automatizēti, Datu subjekts no Pārziņa var pieprasīt, lai ar Datu subjektu saistītie Personas dati personai tiktu sniegti strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai datu subjekts šādus Personas datus varētu pārsūtīt citam datu pārzinim vai tieši nodot citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

      40.8.Sūdzība – Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

      40.9.Kompensācijas saņemšana – Datu subjektam ir tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Regulu un šos Noteikumus.

 

X Pārziņa pienākumi veicot Personas datu apstrādi

41. Personas datu apstrādi Pārzinis veic godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. Personas datu apstrāde tiek veikta tikai atbilstoši Noteikumos norādītajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

42. Personas datu glabāšana tiek nodrošināta tādā veidā, kas Datu subjektu ļauj identificēt Noteikumos noteiktā laikposmā un nepārsniedz Noteikumos norādītajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu.

43. Personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, tiek atjaunināti. Pārzinis veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi Personas dati bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti.

44. Personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj Datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādiem attiecīgos Personas datus apstrādā, izņemot, ja normatīvie akti nosaka citādi.

45. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

 

XI Apstrādātāji, kas Pārziņa vārdā apstrādā Personas datus

46. Pārzinis ar apstrādātāju, kas veiks Datu subjektu personas datu apstrādi saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto apstrādes mērķi, slēdz rakstisku līgumu par personas datu apstrādi.

47. Apstrādātājs, kas veic personas datu apstrādi Pārziņa uzdevumā un tā veiktās apstrādes mērķis:

      47.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats, reģistrācijas Nr. 40003278467, juridiskā adrese Rīga, Elizabetes iela 41/43, LV-1010 – Sistēmas izstrādātājs, un Sistēmas tehniskais uzturētājs;

      47.2. Kultūras informācijas sistēmu centrs, reģistrācijas Nr. 90001708717, juridiskā adrese Rīga, Tērbatas iela 53-2, LV-1011 - Sistēmas tehniskais uzturētājs;

      47.3. Latvijas Nacionālā Bibliotēka, reģistrācijas Nr. 90000057827, juridiskā adrese Rīga, Mūkusalas iela 3, LV-1423 - Sistēmas tehniskais uzturētājs;

      47.4. Pašvaldība, Dalībnieku reģistrēšanās dalībai Svētkos apstiprināšana;

      47.5. Fotogrāfi, filmētāji, Svētku norises fiksēšana audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā nodrošināšana.

48. Svētku organizēšanas un rīkošanas gaitā, Pārzinis var piesaistīt citus personas datu Apstrādātājus, atbilstoši papildinot ar šo informāciju Noteikumus.

49. Apstrādātāja uzdevuma izpildei nododamais personas datu apjoms:

      49.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” – visi Datu subjektu Sistēmā nodotie personas dati;

      49.2. Pašvaldība – visi attiecīgās Pašvaldības Kolektīvu Dalībnieku Sistēmā nodotie personas dati;

      49.3. ID kartes izgatavotājs – vārds, uzvārds, fotogrāfija, atbilstoši dalības statusam: kolektīva nosaukums, pašvaldība (pilsēta, novads), pārstāvētais medijs un uzņēmums.

      49.4. Zvanu centra pakalpojumu sniedzējs – visi Datu subjektu Sistēmā nodotie personas dati.

 

XII Saziņa un Datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība

50. Datu subjekts var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības iebilst vai uzdot Pārzinim jautājumus, rakstiski nosūtot LNKC adresētu iesniegumu uz e-pasta adresi: vai uz adresi: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050.

51. Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (dvi.gov.lv).

52. Ja mainās Datu subjekta sniegtā Personas datu informācija, Datu subjekts ir tiesīgs labot (koriģēt) savus Personas datus, sazinoties ar Pārzini, 45.punktā norādītā veidā.

 

XIII Apstrādes drošība

53. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz Datu subjektu tiesībām un brīvībām, Pārzinis un apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.