Plašsaziņas līdzekļu akreditācijas noteikumi

I Noteikumos lietotie termini

1. Kandidāts – medija pārstāvis vai pilngadīga fiziska persona, kas piesakās akreditācijai un norādīta Pieteikumā.

2. Mediji/medijs - plašsaziņas līdzekļi, kuri reģistrēti atbilstoši likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” nosacījumiem, kā arī portāli, kuri nav reģistrēti  atbilstoši likumam “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, bet kuri Rīkotāja ieskatā nodrošina plašas sabiedrības informēšanu.

3. Noteikumi – šie XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku plašsaziņas līdzekļu akreditācijas noteikumi.

4. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs pasākums neatkarīgi no tā norises vietas.

5. Pasākuma norises teritorija – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kurā Pasākumu organizē Rīkotājs.

6. Pieteikums - Rīkotāja tīmekļvietnē dziesmusvetki.lv sadaļā “Medijiem[1] pieejama elektroniskā pieteikuma forma.

7. Preses centrs – Rīkotāja izveidots Svētku preses centrs, kas atrodas Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā korpusā, Kalpaka bulvāris 13, Rīga (ieeja no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja puses).

8. Preses karte – Kandidātam, kurš ir saņēmis akreditāciju, Rīkotāja izsniegta noteikta parauga konkrētas kategorijas preses karte, kas nodrošina Noteikumos norādītās tiesības tās turētājam.

9. Preses kartes turētājs - Kandidāts, kurš saņēmis akreditāciju un kuram ir izsniegta Preses karte.

10. Rīkotājs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000049726, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: , tālr. +371 67228985.

11. Svētki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kas notiks Rīgā no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam.

 

II Vispārīgie noteikumi

12. Noteikumi nosaka plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditācijas kārtību Svētkiem un Svētku preses akreditācijas karšu izsniegšanas un lietošanas kārtību. 

13. Rīkotāja kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par Noteikumiem un saņemt Pieteikumus, ir Alise Krauja, e-pasts: .

14. Ar Noteikumiem latviešu un angļu valodās var iepazīties Rīkotāja tīmekļa vietnēs: dziesmusvetki.lv sadaļā “Medijiem[2], un www.lnkc.gov.lv.

15. Akreditācija Svētku Pasākumiem tiek veikta ar mērķi nodrošināt Preses kartes turētājiem atbilstošus apstākļus viņu profesionālās darbības, kas saistīta ar Svētku atspoguļošanu veikšanai. Akreditācija tiek piešķirta uz Svētku norises laiku.

16. Tiesības uz Svētku akreditāciju ir pilngadīgiem mediju pārstāvjiem, kas pārstāv mediju, pamatojoties uz darba līgumu vai medija izdotu apliecinājumu.

17. Rīkotājs, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piešķirt akreditāciju fotogrāfiem, žurnālistiem, pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem, un atmiņas institūciju pārstāvjiem darba pienākumu veikšanai un personām, kuri nepārstāv medijus.


III Pieteikuma iesniegšana

18. Pieteikums akreditācijai tiek iesniegts elektroniski, aizpildot Pieteikuma formu.

19. Pieteikumam pievieno:

          19.1. Kandidāta krāsainu fotogrāfiju, kurā Kandidāta seja ir centrā, nav aizsegta, bez saulesbrillēm, ar kamerā vērstu skatienu. Fotogrāfijas fonam jābūt gaišam, tajā nevar būt redzamas citas personas un/vai priekšmeti.  Fotogrāfijas vēlamajai izšķirtspējai jābūt 460 x 575 px, fotogrāfijas faila  lielums nedrīkst pārsniegt 5MB;

          19.2. Ja Kandidāts pārstāv mediju - pārstāvētā medija redaktora rakstisku apliecinājumu brīvā formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai parakstītu un ieskenētu pdf formātā) par vēlmi akreditēt Kandidātu Svētku atspoguļošanai, kā arī piekrišanu Noteikumiem;

          19.3. Kandidāts, kurš nepārstāv konkrētu mediju – motivācijas vēstuli, kurā norāda Svētku atspoguļošanas mērķi.

20. Iesniedzot Pieteikumu, Kandidāts apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot Noteikumus un Rīkotāja apstiprinātos noteikumus:

          20.1. XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kārtības noteikumi[3];

          20.2. XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi[4] (tostarp arī aizliegumu Pasākuma norises teritorijā izmantot lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.)),

          20.3. kā arī jebkurus citus Rīkotāja noteikumus, kas ir attiecināmi uz Preses kartes turētāju, un Rīkotāja pārstāvju un kārtības uzturētāju mutiskus norādījumus.

21. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir gada 31. maijs.

 

IV Akreditācijas piešķiršana

22. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pieteikuma saņemšanas dienas, Rīkotājs vai tā pilnvarots pārstāvis paziņo Kandidātam par Pieteikuma apmierināšanu vai atteikumu piešķirt akreditāciju.

23. Rīkotājs vai tā pilnvarots pārstāvis atsaka akreditāciju, ja:

           23.1. Pieteikumā ir norādīti nepatiesi, nepilnīgi dati vai nav noradīta un/vai pievienota visa nepieciešamā informācija un/vai dokumenti;

           23.2. Kandidāts nav izteicis piekrišanu Noteikumiem un/vai 20. punkta apakšpunktos norādītajiem noteikumiem;

           23.3. Rīkotājs vai tā pilnvarots pārstāvis ir tiesīgs atteikt akreditāciju, nenorādot atteikuma iemeslu.

24. Rīkotājs vai tā pilnvarots pārstāvis ir tiesīgs ierobežot viena medija pārstāvju skaitu.

25. Rīkotājs vai tā pilnvarots pārstāvis pēc saviem ieskatiem nosaka akreditētajam Kandidātam piešķiramās Preses kartes kategoriju.

 

V Preses kartes izsniegšana

26. Kandidāts, kura akreditācija ir apstiprināta, Preses karti saņem  Preses centrā, sākot no 2023. gada 29. jūnija, ierodoties personīgi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti).

27. Preses centra kontakttālrunis un darba laiks tiks izziņots atsevišķi, Rīkotāja tīmekļa vietnēs lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv sadaļā “Medijiem[5].

28. Medija pārstāvju Preses kartes var tikt izsniegtas medija pilnvarotam pārstāvim, iesniedzot medija izdotu pilnvaru un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti).

29. Akreditētā persona vai pilnvarotais medija pārstāvis Preses karšu saņemšanu apliecina ar savu parakstu.

 

VI Preses kartes turētāja tiesības, pienākumi un Preses kartes lietošanas noteikumi

30. Preses kartes turētājs, lai iekļūtu Pasākuma norises teritorijā, uzrāda Preses karti un, pēc pieprasījuma, arī personu  apliecinošu dokumentu (pasei vai identifikācijas karti). Preses karte tās turētājam ir jānēsā tā, lai tā būtu redzama.

31. Preses kartes nodošana citai personai ir aizliegta.

32. Preses kartes ir iedalītas 3 (trīs) kategorijās un attiecīgās kategorijas Preses kartes turētājam jāievēro sekojoši noteikumi:

A kategorija (foto un video):

 • A kategorijas Preses karte nodrošina iespēju tās turētājam apmeklēt Svētku Pasākumus, lai veiktu profesionālo darbību (fotografētu vai filmētu).
 • A kategorijas Preses kartes turētājiem - fotogrāfiem un video operatoriem - Pasākumu norises vietās tiek nodalītas zonas darba vajadzībām.
 • Pasākumos iekštelpās aizliegts fotografēt ar zibspuldzi.
 • Foto un video fiksācija ārpus īpaši norādītās preses zonas ar profesionālo tehniku nav atļauta.
 • Ierobežotā vietu skaita dēļ un lielas mediju intereses gadījumā Rīkotājs negarantē vietu B kategorijas Preses kartes turētājam preses zonā.
 • Pārvietošanās uzstāšanās laikā nav atļauta.
 • Rīkotājs ir tiesīgs ierobežot foto un video fiksācijas laiku atsevišķos Pasākumos.
 • Lai apmeklētu Pasākumu, A kategorijas Preses kartes turētājs aizpilda elektronisku anketu, kura tiek nosūtīta uz Pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, norādot sev vēlamos Pasākumus, un pirms katra konkrētā anketā norādītā Pasākuma saņem Rīkotāja akceptu tā apmeklēšanai. Bez no Rīkotāja saņemta akcepta Pasākumu apmeklēt nav tiesību.

 

B kategorija (foto un video);

 • B kategorijas Preses karte nodrošina tās turētājam iespēju  apmeklēt Svētku pasākumus, lai fotografētu vai filmētu.
 • B kategorijas Preses kartes turētājiem - fotogrāfiem un video operatoriem atsevišķās brīvdabas pasākumu norises vietās (piemēram,  Svētku gājiens, Svētku Virsdiriģentu un Virsvadītāju godināšana u.c.) tiek nodalītas  īpašas zonas darba vajadzībām.
 • Pasākumos iekštelpās aizliegts fotografēt ar
 • Foto un video fiksācija ārpus īpašās preses zonas ar profesionālo tehniku nav atļauta.
 • Ierobežotā vietu skaita dēļ un lielas mediju intereses gadījumā Rīkotāji negarantē vietu preses zonā.
 • Pārvietošanās uzstāšanās laikā nav atļauta.
 • Lai apmeklētu Pasākumu, B kategorijas Preses kartes turētājs aizpilda elektronisku anketu, kura tiek nosūtīta uz Pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, norādot sev vēlamos Pasākumus, un pirms katra konkrētā anketā norādītā Pasākuma saņem Rīkotāja akceptu tā apmeklēšanai. Bez no Rīkotāja saņemta akcepta Pasākumu apmeklēt nav tiesību.

 

C kategorija (žurnālists):

 • C kategorijas preses karte nodrošina iespēju tās turētājiem - mediju redaktoriem, korespondentiem un žurnālistiem, apmeklēt Svētku  Pasākumus, lai veiktu profesionālo darbību.
 • Ierobežotā vietu skaita dēļ un lielas mediju intereses gadījumā Rīkotāji negarantē sēdvietas maksas Pasākumos. 
 • Pārvietošanās dalībnieku uzstāšanās laikā nav atļauta.
 • Lai apmeklētu Pasākumu, C kategorijas Preses kartes turētājs aizpilda elektronisku anketu, kura tiek nosūtīta uz Pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, norādot sev vēlamos Pasākumus, un pirms katra konkrētā anketā norādītā Pasākuma saņem Rīkotāja akceptu tā apmeklēšanai. Bez no Rīkotāja saņemta akcepta Pasākumu apmeklēt nav tiesību.

33. Preses kartes turētājam, neatkarīgi no Preses kartes kategorijas, ierobežotā vietu skaita dēļ norises vietās Rīkotājs negarantē sēdvietas Svētku maksas un bezmaksas pasākumos slēgtajās norises vietās, kā arī negarantē, ka Preses kartes turētājs varēs apmeklēt un atspoguļot visus Svētku Pasākumus.

34. Pasākumi, kuru apmeklēšanai var pieteikties katras kategorijas Preses kartes turētājs, apkopoti Noteikumu Pielikumā. Preses kartes turētājam nav atļauta ieeja mēģinājumos, ja nav saņemta iepriekšēja Rīkotāja rakstveida atļauja.

35. Preses kartes turētājam ir šādas tiesības:

           35.1. piedalīties Svētku preses konferencēs un apmeklēt Svētku Pasākumus, uz kuriem Preses kartes turētājs ir pieteicies elektroniski un saņēmis Rīkotāja apstiprinājumu dalībai.

          35.2. Svētku Pasākumos uzturēties un izmantot katrai kategorijai norādītās preses pieejas zonas;

          35.3. saņemt preses relīzes, informatīvos un izziņas materiālus par Svētkiem, kas paredzēti izplatīšanai medijos;

          35.4. fotografēt Svētku Pasākumus, veikt to audio un video ierakstus Rīkotāja norādītajās vietās saskaņā ar Rīkotāja norādījumiem;

          35.5. vērsties pēc palīdzības Svētku Preses centrā un izmantot Svētku Preses centra organizatoriskās iespējas.

36. Preses kartes turētājam ir šādi pienākumi:

            36.1. profesionālo pienākumu pildīšanas laikā cienīt Svētku dalībniekus, apmeklētājus, viesu un Rīkotāja intereses;

            36.2. ievērot, ka jebkādā veidā izmantojot materiālus, kuri iegūti Svētkos, ir jānorāda precīza atsauce uz Svētkiem;

            36.3. Preses kartes turētājam jāinformē Rīkotāju par savām publikācijām, kas saistītas ar Svētkiem, nosūtot publikāciju vai saiti uz to uz elektroniskā pasta adresi  3 (trīs) darba dienu laikā no publicēšanas dienas.

37. Preses kartes nozaudēšanas gadījumā Preses kartes turētājam par to nekavējoties ir jāpaziņo Rīkotājam, personīgi Preses centrā, rakstot uz mediji@dziesmusvetki.lv vai sazinoties pa tālruni ar Preses centru. Preses centrs, pēc šajā punktā norādītā paziņojuma saņemšanas, Preses kartes turētājam izsniedz jaunu Preses karti.

38. Medijam nekavējoties jāinformē Rīkotājs, ja medija pārstāvis, kuram izsniegta Preses karte, ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar mediju vai cita iemesla dēļ beidzis pārstāvēt mediju, vēršoties Preses centrā vai sazinoties: , vai sazinoties pa tālruni ar Preses centru.

 

VII Akreditācijas anulēšana

39. Akreditācija var tikt anulēta nekavējoties šādos gadījumos:

        39.1. Noteikumu pārkāpuma gadījumā (tostarp, ja Noteikumus pārkāpj Medijs, kuru pārstāv Preses kartes turētājs);

        39.2. ja Preses kartes turētājs neievēro Rīkotāja, kārtības uzturētāja norādījumus Svētku Pasākumu laikā;

        39.3. ja Rīkotājs saņēmis Svētku Operatīvās vadības grupas norādījumu/ieteikumu anulēt akreditāciju.

40. Paziņojums par akreditācijas anulēšanu Preses kartes turētājam un medijam, ko tas pārstāv, tiek paziņots rakstiski uz Pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

41. Saņemot paziņojumu par akreditācijas anulēšanu, Preses kartes turētājam ir pienākums Preses karti nodot Preses centrā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma saņemšanas.

 

VIII Fiziskas personas datu apstrāde

42. Personas datu pārzinis ir Rīkotājs.

43. Personas datu apstrādes mērķi:

         43.1. Datu subjekta reģistrēšana dalībai un identifikācijai Svētkos;

         43.2. Preses karšu izgatavošana;

         43.3. drošības pasākumu nodrošināšana Svētku laikā, tai skaitā iekļūšanai Pasākumu norises vietās, ieskaitot mēģinājumu norises vietas;

         43.4. Svētku organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšana;

         43.5. Datu subjektu personas datu glabāšana arhivēšanas un statistikas nolūkiem sabiedrības interesēs.

44. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas piekrišana un uz pārzini attiecināms juridisks pienākums.

45. Personu dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams Noteikumos noteikto mērķu un Rīkotāja saistošo normatīvo aktu prasību izpildei.

46. Personas tiesības:

         46.1. pieprasīt informāciju par saviem Rīkotāja rīcībā esošajiem personas datiem;

         46.2. pieprasīt Rīkotājam savu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz tiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi tiktāl, cik tas ir objektīvi iespējams un nav pretrunā ar Rīkotāja pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem;

         46.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

47. Personas datu apstrādes ietvaros Rīkotājs nodrošina:

        47.1. informācijas sniegšanu personai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 13. pantu;

        47.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošības un aizsardzības nodrošināšanai;

        47.3. iespēju personai labot, dzēst tās sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst pret savu personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar Rīkotāja pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

48. Rīkotājs apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot personai par tās datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku personas tiesībām un brīvībām.

49. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz personas tiesībām un brīvībām datu aizsardzības jomā, Rīkotājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.

50. Aizpildot un iesniedzot Pieteikumu, Kandidāts piekrīt Noteikumos noteiktajai kārtībai un personu datu nodošanai Rīkotājam.

51. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, bet atsaucot savu piekrišanu, iestājas šādas sekas: Datu subjektam tiek anulēta akreditācija.

52. Papildus informācija atrodama XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumos[6].

 

IX Noslēguma noteikumi

53. Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus un papildinājumus Noteikumos un Preses kartes turētājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem tieši pirms Pasākuma norises vietas apmeklējuma.

54. Preses kartes turētājam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minētas Noteikumos, bet kurus Rīkotājs dara zināmus Pasākuma norises laikā vai, kas izvietoti Pasākuma norises teritorijā.

55. Pieteikuma iesniegšana ir apliecinājums tam, ka Kandidāts ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

[1] https://www.dziesmusvetki.lv/lv/medijiem/akreditacija/

[2] https://www.dziesmusvetki.lv/lv/medijiem/akreditacija/

[3] https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/noteikumi/kartibas-noteikumi/

[4] https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/noteikumi/personas-datu-aizsardzibas-noteikumi/

[5] https://www.dziesmusvetki.lv/lv/medijiem/akreditacija/

[6] https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/noteikumi/personas-datu-aizsardzibas-noteikumi/

 

PIELIKUMS

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.