Lietotnes noteikumi

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lietotnes lietošanas noteikumi


I Noteikumos izmantotie termini
1. Lietotājs – 13 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura ir lejupielādējusi Lietotni,
uzstādījusi to savā viedierīcē un reģistrējusies Lietotnē.
2. Lietotne – mobilā lietotne Dziesmusvētki, kas ir pieejama iOS un Android
operētājsistēmās un paredzēta Svētku dalībnieku personas datu un saistītās informācijas
reģistrācijai, nodrošinot iespēju iepazīties ar Lietotnē eksponētajiem noteikumiem un
sniegt piekrišanu datu apstrādēm, saņemt citu informāciju saistībā ar Svētku norisi.
3. Lietotnes īpašnieks – Rīkotājs.
4. Noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas tiek piemēroti Lietotājam Lietotnes
izmantošanas laikā.
5. Personas datu apstrādes noteikumi - Rīkotāja apstiprināti XXVII Vispārējo latviešu
dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi.
6. Rīkotājs –Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
7. Svētki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kas notiks no 2023.
gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam, Rīgā.
8. Svētku dalībnieku noteikumi - XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku
dalībnieka noteikumi.
9. Svētku kārtības noteikumi - Rīkotāja apstiprināti XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un
XVII Deju svētku kārtības noteikumi.


II Vispārīgie noteikumi
10. Noteikumi nosaka Lietotnes un tajā ietverto iespēju izmantošanas kārtību.
11. Noteikumi piemērojami visiem Lietotājiem. Pirms Lietotnes izmantošanas uzsākšanas,
personai ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Pēc iepazīšanās ar Noteikumiem,
personai ir tiesības kļūt par Lietotāju.
12. Jebkura saite uz trešo pušu mājaslapām Lietotnē ir ievietota tikai ar mērķi informēt
Lietotāju par informācijas avotiem, kas Lietotāju varētu interesēt. Rīkotājs nav atbildīgs
par šo trešo pušu mājaslapu izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem,
tāpēc, pirms uzsākt trešās puses mājaslapas lietošanu, Lietotājs tiek aicināts iepazīties ar
trešās puses mājaslapā publicētajiem lietošanas noteikumiem, jo tie var atšķirties no
Noteikumiem.
13. Lietotājs ir atbildīgs par tā publicētās informācijas satura atbilstību normatīvo aktu
prasībām un vispārpieņemtām ētikas un morāles normām, kā arī citu personu tiesību
ievērošanu, publicējot informāciju.
14. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas ir ievietojis Lietotnē. Lietotājs ir
atbildīgs par Lietotnē sniegto datu patiesumu visām darbībām, ko tas veicis ar Lietotnes
starpniecību.


III Izmaiņas Lietotnes saturā, darbībā un Noteikumos
15. Rīkotājs ir tiesīgs mainīt vai atjaunināt Lietotnes saturu un jebkurus elementus, kas ir
iekļauti Lietotnes dizainā un konfigurācijā, kā arī grozīt un/vai papildināt Noteikumus.
16. Ja Noteikumos tiek veiktas izmaiņas, tās tiek atspoguļotas Noteikumu atjauninātajā
versijā, norādot tajā datumu, kurā ir veiktas pēdējās izmaiņas. Noteikumu jaunā vai
konsolidēta redakcija stājas spēkā pēc tās publicēšanas Lietotnē.
17. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumu izmaiņām un/vai grozījumiem, tam ir pienākums
pārtraukt Lietotnes izmantošanu un dzēst to no savas viedierīces.


IV Lietotāja statuss un reģistrācijas kārtība
18. Lai kļūtu par Lietotāju, personai ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem, Lietotnē publicētajiem
Svētku dalībnieku noteikumiem, Svētku kārtības noteikumiem, Personas datu apstrādes
noteikumiem, , jāpārbauda un jāpapildina informācija par sevi kā Lietotāju.
19. Lietotājam aizliegts izmantot citas personas datus, lai reģistrētos Lietotnē. Lietotājs ir
atbildīgs par reģistrācijas laikā ievadīto informāciju un tās pareizību.


V Privātums un personas datu apstrāde
20. Rīkotājs apstrādā Lietotāja personas datus Noteikumos un Personas datu aizsardzības
noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā.
21. Dati par Lietotāja aktivitātēm Lietotnē tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Lietotnes
pamatfunkcijas, analizēt un attīstīt to funkcionalitāti, administrēt Lietotnes darbību, kā arī
citiem mērķiem, atbilstoši Noteikumos paredzētajam.
22. Ja Lietotājs ir devis savu piekrišanu Lietotāja datu apstrādei konkrētiem nolūkiem, tiek
veikta attiecīgo Lietotāja datu apstrāde nepieciešamajā apmērā, pamatojoties uz Lietotāja
piekrišanu.
23. Lietotāja reģistrācijas laikā un Lietotnes izmantošanas ietvaros Rīkotājs vai persona, kas sniedz tehnisko atbalstu, pamatojoties uz līgumsaistībām ar Rīkotāju, ir tiesīga piekļūt
tieši vai netieši identificējamai informācijai par Lietotāju, ja tas nepieciešams, lai
nodrošinātu Lietotnes funkcijas.
24. Lietotājam attiecībā uz savu personas datu apstrādi ir Personas datu aizsardzības
noteikumos norādītās tiesības.
25. Rīkotājs īsteno un ievēro atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai
nodrošinātu Lietotāja personas datu apstrādes atbilstību piemērojamo tiesību aktu
prasībām, tai skaitā, bet ne tikai, lai aizsargātu Lietotāja personas datus pret nejaušu,
neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu.
26. Datu pārzinis ir Rīkotājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr.
90000049726, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050,
e-pasta adrese: Tālr. +371 67228985.

VI Intelektuālais īpašums
27. Viss Lietotnes saturs (ar izņēmumiem, kas norādīti Noteikumos), tostarp visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Lietotnes platforma, dizains un noformējums, ir Rīkotāja īpašums vai tiek izmantots, saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu Rīkotājam.
28. Lietotnes pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecība lietotajai programmatūrai vai Lietotnei ir aizliegta.
29. Ievietojot jebkādu informāciju, attēlus, video vai citu saturu Lietotnē, Lietotājs apliecina, ka ir attiecīgā materiāla autors un atbild par tā saturu, ja tiek skartas trešo personu tiesības.


VII Citi noteikumi
30. Lietotnes izmantošanu, kā arī Noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie
tiesību akti.
31. Visus strīdus, kas radušies Lietotnes izmantošanas rezultātā, Rīkotājs un Lietotājs cenšas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc piekritības.
32. Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu punktiem vai noteikumiem kļūst nepiemērojams vai spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Noteikumu punktu un noteikumu spēkā esamību.
33. Noteikumi ir spēkā, izmantojot Lietotni, un tie paliek spēkā Lietotāja un Rīkotāja
savstarpējo tiesisko attiecību, ko regulē Noteikumi, pastāvēšanas laikā.
34. Noteikumi spēkā no 2023. gada 16. februāra.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.