Dalībnieka noteikumi

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieka noteikumi

I Noteikumos lietotie termini
1. Svētki – XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki, kas notiks no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 10. jūlijam, Rīgā.
2. Svētku nedēļa – Svētku laika posms no 2023. gada 30. jūnija līdz 2023. gada 9. jūlijam.
3. Rīkotājs – Svētku rīkotājs ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
4. Dalībnieks – fiziska persona, kura ir apstiprināta kā Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva
vadītājs un kuram ir izdota Dalībnieka karte. Fiziska persona tiek apstiprināta kā Kolektīva dalībnieks vai Kolektīva vadītājs, ja Rīkotājs ir rakstveidā uzaicinājis Kolektīvu dalībai Svētkos un/vai Kolektīvs piedalās atlases skatēs saskaņā ar katras nozares skašu nolikumiem.
5. Kolektīvs – Latvijas vai ārvalstu (diasporas) mākslinieciskais kolektīvs, kurš piedalās Svētkos (koris, latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvs, folkloras, tautas mūzikas kopa (kolektīvs), pūtēju vai simfoniskais orķestris, koklētāju ansamblis, mazākumtautību kolektīvs, vokālais ansamblis, lietišķās mākslas studija, amatierteātris).
6. Pašvaldība – teritoriālā vienība – Latvijas valstspilsēta/ novads.
7. Sistēma – elektroniska Svētku datu pārvaldes informācijas tiešsaistes sistēma, kas
paredzēta Dalībnieka kartes izveidei, Dalībnieku loģistikas plānošanai un vadībai,
Dalībnieku piekļuvei Svētku norises vietās, Dalībnieku ēdināšanas nodrošinājumam un
kopējai statistikai par Svētku norisi.
8. Dalībnieka karte – Dalībnieka identifikācijas karte (dokuments), kam ir noteiktas funkcijas Svētku norises laikā.
9. Noteikumi – šie XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieka
noteikumi;
10. Svētku personas datu aizsardzības noteikumi – Rīkotāja apstiprināti XXVII Vispārējo
latviešu dziesmu un XVII Deju svētku personas datu aizsardzības noteikumi.
11. Svētku kārtības noteikumi - Rīkotāja apstiprināti XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un
XVII Deju svētku kārtības noteikumi.


II Vispārīgie noteikumi
12. Noteikumi nosaka Dalībnieka tiesības, pienākumus un atbildību Svētku norises laikā.
13. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Svētku netraucētu un drošu norisi.
14. Dalībnieks Svētkos pārstāv Kolektīvu un Pašvaldību vai valsti, kurā Kolektīvs darbojas.


III Dalībnieka reģistrēšanās Sistēmā un Svētku personas datu aizsardzības noteikumi,
audio un audiovizuālā fiksēšana
15. Dalībnieks Sistēmā ievada savus personas datus, iepazīstas un sniedz piekrišanu šiem
Noteikumiem, lietotnes lietošanas noteikumiem, Svētku kārtības noteikumiem un Svētku personas datu aizsardzības noteikumiem, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus, tiesisko pamatu, sniedz informāciju par pārzini, personas datu apstrādātājiem, pilnvarotajām personām un citus noteikumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Noteikumi
izlasāmi šeit.
16. Dalībniekam ir pienākums sniegt patiesus datus Sistēmā.
17. Personas datu ievade Sistēmā nav pamats, lai kļūtu par Dalībnieku. Persona tiek
apstiprināta par Dalībnieku tikai pēc Rīkotāja organizētu atbilstošu skašu vai citas atlases
rezultātiem.
18. Reģistrējoties Sistēmā, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un saprot šos Noteikumus un Svētku personas datu aizsardzības noteikumus, kā arī:
     18.1. piekrīt Dalībnieka datu apstrādei, Dalībnieka izpildījuma fiksācijai, kā arī fiksācijas
rezultātā radīto darbu izmantošanai komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, tai
skaitā: atļauj publiskot, publicēt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt darbu pieejamu
sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli
izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt
darbu, tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu un nodot Dalībnieka
kā izpildītāja mantiskās tiesības;
     18.2. apliecina, ka Dalībnieka veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai piedalītos Svētku
mēģinājumu un koncertu norisēs;
     18.3. apliecina, ka, kļūstot par Svētku Dalībnieku, apņemas ievērot visus Rīkotāja
noteikumus.
19. Rīkotājs apņemas iespēju robežās pie izpildījuma fiksācijas norādīt informāciju par
Dalībnieku kā fiksētā izpildījuma autoru - izpildītāju.
20. Jebkādu personīgi veiktu Svētku fiksāciju atļauts izmantot tikai privātiem mērķiem. Šādu fiksāciju aizliegts ievietot komerciāla rakstura vietnēs un izmantot jebkādā komerciālā veidā. Aizliegts publiskot sociālajos tīklos fiksāciju, kas var aizskart autoru un citu personu tiesības.


IV Dalībnieka noteikumi un pienākumi
21. Dalībnieka dalība Svētkos ir brīvprātīga.
22. Dalībnieka kontaktpersona Svētku norises laikā ir Kolektīva vadītājs. Dalībniekam ir
pienākums ievērot visus Kolektīva vadītāja dotos norādījumus.
23. Svētku nedēļā Dalībniekam noteikto Svētku mēģinājumu un koncertu (šeit un turpmāk ar terminu “koncerts” saprot jebkādu uzstāšanos) apmeklējums ir obligāts.
24. Dalībniekam ir jāizturas pret Svētku mēģinājumiem ar pienācīgu atbildību, izprotot, ka
Svētku mēģinājumu grafiks ir veidots tā, lai nodrošinātu augstvērtīga mākslinieciskā
līmeņa koncertu norisi.
25. Ja Dalībnieks Svētku nedēļā nav apmeklējis mēģinājumus un Kolektīva vadītājs uzskata, ka tādēļ Dalībnieks nav sagatavots dalībai Svētkos, Rīkotājam saskaņā ar Kolektīva vadītāja iesniegumu ir tiesības izslēgt Dalībnieku no dalības Svētkos.
26. Dalībnieks izvērtē savu veselības stāvokli un rīkojas atbildīgi, veselības traucējumu
gadījumā pats lemjot par dalību Svētku procesā (pasākumos, koncertos un mēģinājumos).
27. Dalībnieks Svētku koncertu un mēģinājumu laikā nedrīkst atrasties apreibinošu vielu
(alkohols, narkotiskās un psihotropās vielas, jebkādas vielas, kas izmaina apziņu) ietekmē.
28. Ja ir konstatēts, ka Dalībnieks Svētku norises laikā ir bijis apreibinošu vielu ietekmē vai pārkāpis Svētku kārtības noteikumus (skatīt šeit), Rīkotājam saskaņā ar Kolektīva vadītāja iesniegumu vai kārtības uzturētāju (Valsts policija, pašvaldības policija, apsardzes
darbinieka, Zemessarga) sniegto informāciju ir tiesības izslēgt Dalībnieku no dalības
Svētkos.
29. Dalībniekam uzturēšanās mītnē ir pienākums ievērot mītnes vietas iekšējos kārtības
noteikumus un drošības instrukcijas, tostarp ir pienākums Dalībnieka iegādātās vai rīcībā
esošās izejvielas un sastāvdaļas, ko izmanto ēdienu gatavošanai, kā arī pārtikas produktus
un pusfabrikātus uzglabāt apstākļos, kas novērš bojāšanos un aizsargā no piesārņojuma,
ņemot vērā produkta marķējumā norādīto informāciju.
30. Dalībnieks apņemas ievērot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 vai citu slimību uzliesmojuma gadījumā.
31. Dalībniekam ir pienākums ievērot Rīkotāja, Kolektīva vadītāja, Pašvaldības koordinatora un kārtības uzturētāju prasības un rīkojumus Svētku norises laikā.
32. Dalībniekam uz mēģinājumiem un koncertiem Mežaparka Lielajā estrādē, Daugavas stadionā un Atklāšanas pasākumā laukumā pie Arēna Rīga, drošības apsvērumu dēļ nav atļauts ņemt līdzi bērnus, kas nav Dalībnieki.
33. Kolektīva vadītājam ir pienākums Svētku norises laikā nodrošināt vismaz divus
pilngadīgus pavadoņus uz katriem 10 Dalībniekiem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu,
un vismaz vienu pilngadīgu pavadoni uz katriem 10 Dalībniekiem vecumā no 14 līdz 18
gadiem.
34. Nepilngadīgas personas līdz 18 gadu vecumam (turpmāk – nepilngadīga persona)
likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim), piesakot nepilngadīgas personas dalību
Svētkos, ir pienākums kolektīva vadītājam iesniegt atļauju par nepilngadīgas personas
dalību Svētkos.


V Dalībnieka karte
35. Dalībnieka karti Dalībniekam izsniedz Kolektīva vadītājs.
36. Dalībnieka karte nav personu apliecinošs dokuments.
37. Dalībnieka karti ir aizliegts nodot citai personai, to var izmantot tikai lietotājs, kura vārds un uzvārds ir norādīts uz kartes.
38. Dalībnieka kartei tās nēsāšanas laikā jābūt redzamai.
39. Dalībnieka kartes saņemšana, anulēšana vai citāda izmantošana notiek saskaņā ar Rīkotāja noteikto kārtību. Neatbilstošas izmantošanas gadījumā karte var tikt anulēta.
40. Gadījumā, ja Dalībnieks ir pazaudējis Dalībnieka karti, Dalībniekam ir pienākums
nekavējoties vērsties Rīkotāja Svētku Informācijas centrā, lai anulētu pazudušo Dalībnieka
karti un saņemtu jaunu karti.
41. Dalībnieka karte veic šādas funkcijas:
      42.1. nodrošina ieeju Svētku norises vietās, kurās Dalībniekam ir noteikti mēģinājumi un koncerti. Norises vietās tiek veikta ieejas un izejas kontrole, saglabājot informāciju
par konkrētā Dalībnieka kustību;
      42.2. nodrošina pusdienu un pārtikas paku saņemšanu Svētku norises vietās, kur tiek
reģistrēta ēdiena saņemšana, saglabājot informāciju par konkrētā Dalībnieka
ēdināšanu;
      42.3. nodrošina bezmaksas ieeju bez sēdvietas Mežaparka Lielajā estrādē Svētku
Noslēguma koncertā “Kopā Augšup” un Sadziedāšanās naktī 2023. gada 9. jūlijā,
Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā 2023. gada 8. jūlijā, koru lielkoncertā
“Tīrums. Dziesmas ceļš” 2023. gada 6. jūlijā un ģenerālmēģinājumā 2023. gada 5.
jūlijā; Atklāšanas pasākumā Svētku dalībniekiem 2023. gada 2. jūlijā laukumā pie
Arēna Rīga, Pūtēju orķestru koncertā “Laiks iet pāri” un zaļumballē 2023. gada 5.
jūlijā Wondersalā, Andrejostā, kā arī Svētku laikā – Tautas lietišķās mākslas izstādē
“Mēs” Svētku laikā (līdz 2023. gada 10. jūlijam) Sporta ielā 2, Rīgā;
      42.4. nodrošina Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
nepersonalizēta e-talona saņemšanu, lai Svētku norises laikā Rīgas pilsētas teritorijā
varētu pārvietoties sabiedriskajā transportā. E-talona nozaudēšanas gadījumā –
aizvietošana ar jaunu e-talonu nav iespējama;
      42.5. apliecina tiesības pieteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja ir iestājies
apdrošināšanas gadījums. Šim nolūkam Dalībnieka karti Dalībniekam ir pienākums
glabāt līdz 2026. gada 10. jūlijam.


VI Drošības un kārtības noteikumi Svētkos
43. Dalībniekam ir pienākums ievērot ētikas, morāles, sanitārās higiēnas normas, kārtības un drošības noteikumus Svētku norises vietās, kā arī savā izmitināšanas vietā.
44. Dalībniekam ir pienākums ievērot Rīkotāja noteiktās prasības par drošību un sabiedrisko kārtību Svētku norises laikā.
45. Dalībniekam ir pienākums iepazīties un ievērot Svētku kārtības noteikumus. Noteikumi
izlasāmi šeit.
46. Ikviens Dalībnieks var tikt pakļauts drošības un personisko mantu pārbaudei pie Svētku norises vietu ieejas.


VII Dalībnieka apdrošināšana
47. Svētku nedēļā Svētku lieldraugs Swedbank apdrošina ikvienu Dalībnieku, nodrošinot
dzīvības apdrošināšanu un traumu papildapdrošināšanu.
48. Apdrošinātājs: Swedbank Life Insurance SE reģistrācijas Nr. 10142356, juridiskā adrese: Liivalaia 12, Tallina, 15039, Igaunija, kuru Latvijas Republikā pārstāv Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40003899708, adrese Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija.
49. Apdrošināta tiek Dalībnieka dzīvība un nelaimes gadījumā gūtas traumas, piemēram, tādas traumas kā kaulu lūzumi, locītavu izmežģījumi, smadzeņu traumas, kā arī citas traumas un nelaimes gadījuma rezultātā iegūta invaliditāte vismaz uz vienu gadu.
50. Ar traumu apdrošināšanas gadījumiem un atlīdzību summām var iepazīties XXVII
Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku dzīvības apdrošināšanas un
traumu papildapdrošināšanas noteikumos. Noteikumi izlasāmi šeit.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.